Síganos en Google+ Mi perfil de Google+

Glosarí - Espai sense wifi

Go to content

Main menu:

Glosarí

EINES


Analàmbric (amb fil)
: una comunicació és amb fils quan utilitza canals de comunicació basats en cables metàl·lics.

Ample de banda: la diferència entre la freqüència màxima i la mínima contingudes en un senyal.

Atenuació: disminució en la magnitud d'un senyal.

Bidireccional: una comunicació bidireccional és aquella en la qual pot ser enviada informació tant des d'un transmissor cap a un receptor com des d'aquest últim cap al primer.

Bits: paraula que significa símbols o dígits binaris; prové de binari digits, és també una mesura de la quantitat d'informació continguda en un missatge, definida per C. E. Shannon.

Bluetooth: (Wireless Personal Area Network, Wireless PAN)(protocol que segueix l'especificació IEEE 802.15.1) arxius , documents, fotos, 10 metres d'avast

Canal: s'usa per identificar una trajectòria a través de la qual seran enviades senyals; també s'usa per descriure una banda de freqüències.

Cèl·lules: regions on està instal · lada una estació de ràdio.

Cobertura: és l'àrea geogràfica que està inclosa en una xarxa o un servei de telecomunicacions.

Codificar:
representar cada un dels símbols provinents d'una font per mitjà d'un conjunt de símbols predefinits.
Comunicacions digitals:
comunicacions basades en dígits, normalment "0" i "1".

Connectivitat:
possibilitat d'establir rutes de comunicació entre diversos punts d'una xarxa o entre diferents xarxes de comunicacions o entre usuaris d'una o de diverses xarxes.

Commutació de paquets:
transmissió d'informació en unitats petites anomenades paquets, donant a cada paquet un tractament independent dels altres al llarg de la xarxa.

Commutació de circuits:
transmissió d'informació en una xarxa, assignant a cada "conversa" una trajectòria fixa.

Contaminació electromagnètica:
La contaminació electromagnètica, també coneguda com electropolució, és la contaminació produïda per les radiacions de l'espectre electromagnètic generades per equips electrònics, i també anomenada electrosmog.

Correcció d'errors:
possibilitat que té en les comunicacions digitals de corregir certs errors que ocorrin en una transmissió.

Criptografia:
àrea de les telecomunicacions que té com a objectiu la protecció de la informació contra usuaris no autoritzats.

Direcció:
és un identificador (electrònic) assignat a un equip (receptor) perquè el transmissor pugui enviar-li informació només a aquest receptor.

Disponibilitat: és la fracció de temps en què un sistema o un equip opera adequadament, en equips moderns, aquest indicador ha de ser superior al 99.9%, la qual cosa representa, de mitjana prop de 45 minuts fora de servei en cada mes d'operació.

Distorsió: una alteració no desitjada en la forma d'un senyal.

Electrosensibilitat:
L'aparició de l'electricitat va comportar a mitjans del segle XX, a la proliferació de tots tipus d'aparells elèctrics, es el bloqueig del cos amb forts dolors i trastorns a la invasió per les ones

Electropolució: És el conjunt de totes aquelles ones electromagnètiques i radiacions que de forma artificial i amb origen en els aparells i instal lacions elèctriques o electròniques.

Enllaç: un canal de comunicacions entre dos nodes o dos equips.

Enllaços satelitals: canal de comunicacions que utilitza un satèl· lit de comunicacions per regenerar i retransmetre un senyal.
Enrutament: mecanisme mitjançant el qual es selecciona una ruta perquè un missatge arribi de la font a la destinació.

Filtre: sistema que elimina selectivament algunes freqüències d'un senyal.

Freqüència: nombre de períodes per unitat de temps, si la unitat de temps és un segon, la freqüència es mesura en Hertz.
Font: origen de la informació que ha de ser transmesa o processada.

sense fils: una comunicació és sense fils si perquè es realitzi s'utilitza un canal de ràdio, és a dir, no s'usen canals basats en cables metàl · lics.

Infraroigs: S'enllacen transmissors i receptors que modulen la llum infraroja no coherent. Han d'estar alineats directament o amb una reflexió en una superfície. No poden travessar les parets. Els infraroigs van des de 300 GHz fins a 384 THz.

Localització de vehicles: servei basat en un subsistema de radionavegació (per localitzar el vehicle) i un de comunicació (per mostrar la vostra ubicació a una estació) per supervisió o control dels vehicles.

Localització de persones: és un servei mitjançant el qual s'envia un missatge a una persona per mitjà de ràdio, el missatge conté la direcció "electrònica" de la persona, de tal manera que només ella ho rebi.
LMDS (Local Multipoint Distribution Service).

Microones
: és un terme que es refereix a senyals les freqüències siguin majors d'aproximadament 500 MHz

Mostreig: procés mitjançant el qual es representa un senyal continu per mitjà de valors discrets de la mateixa, anomenats mostres.

Nodes: punts en els quals s'ubiquen equips de processament en una xarxa, i que hi estan connectats els enllaços de la mateixa.

PCN / PCS: personal communication network / personal communication system: serveis personals de comunicació.

Protocol: conjunt de regles que s'han de respectar perquè pugui ser realitzat un procés de comunicacions.

Punt a multipunt: comunicació que s'origina en un punt geogràfic i que pot estar destinada a molts receptors en punts geogràficament distants.

Quantizador: sistema que té a la seva entrada un senyal continu o analògica, i que genera a la seva sortida una versió aproximada del senyal d'entrada (per exemple, arrodonint valors de l'entrada).

Radiotelefonia cel·lular: telefonia basada en transmissions de ràdio, que fan servir una xarxa l'àrea de cobertura està dividida en cèl·lules.

Radiació electromagnètica de radiofreqüència: Anomenem radiació electromagnètica de radiofreqüència (RF) i microones a l'oscil lació progressiva del camp elèctric i magnètic en un medi material o el buit en la gamma de freqüències de 100 kHz a 300 GHz

Redundància: dígits que s'agreguen a un missatge, tals que, tot i no contenir informació, ajuden a detectar o corregir errors.

RFID: sistema remot d'emmagatzematge i recuperació de dades amb el propòsit de transmetre la identitat d'un objecte (similar a un número de sèrie únic) mitjançant ones de ràdio.

Rutes: successió d'enllaços que condueixen la informació a través d'una xarxa, des del seu origen fins al seu destí.

Satèl·lit de comunicacions: satèl · lit estacionat en una òrbita equatorial, sempre en la mateixa posició respecte a la Terra ("geoestacionari"), la funció és reflectir senyals que rep des d'un punt de la Terra, cap a una regió d'aquesta; aquests satèl · lits estan a una distància de 35.784 km de l'equador.

Satèl·lits d'òrbita baixa: satèl · lits no estacionaris les distàncies des de la Terra són d'entre 200 i 2 000 km.

Senyalitzar: procés mitjançant el qual es notifica alguna cosa (és a dir, s'envia un senyal de control) d'un equip de la xarxa a un altre.

Soroll: pertorbacions indesitjades que tendeixen a enfosquir el contingut d'informació en un senyal.

Taxes de transmissió
: nombre de símbols digitals que es transmeten per un canal en cada segon.

Telebanc: realització d'operacions bancàries mitjançant l'ús de les telecomunicacions.

Telecompres: realització de transaccions de compravenda mitjançant l'ús de les telecomunicacions.

Teleconferències: realització de conferències i juntes entre persones utilitzant xarxes de telecomunicacions.

Telemedicina: algunes activitats de la medicina, com ara diagnòstic remot o transmissió d'imatges radiològiques, realitzades mitjançant la utilització de xarxes de telecomunicacions.

WiMax: protocol semblant a Wi-Fi, però amb més cobertura 80 km aproxm. i ample de banda  de 5 a 8 GHz.

WLAN (Wireless Local Area Network, Wireless LAN) En les xarxes d'àrea local podem trobar tecnologies sense fils basades en HiperLAN (de l'anglès, High Performance Radio LAN), un estàndard del grup ETSI, o tecnologies basades en Wi-Fi (Wireless-Fidelity), que segueixen l'estàndard IEEE 802.11 amb diferents variants.

WMAN (Wireless Metropolitan Area Network, Wireless MAN) :xarxes d'àrea metropolitana trobem tecnologies basades en WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access, és a dir, Interoperabilitat Mundial per Accés per Microones), un estàndard de comunicació sense fil basat en la norma IEEE 802.16.

WPAN (Wireless Personal Area Network, Wireless PAN)
En aquest tipus de xarxa de cobertura personal, hi ha tecnologies basades en HomeRF (estàndard per connectar tots els telèfons mòbils de la casa i els ordinadors mitjançant un aparell central)

WWAN (Wireless Wide Area Network, Wireless WAN) En aquestes xarxes trobem tecnologies com UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), utilitzada amb els mòbils de tercera generació (3G) i succesora de la tecnologia GSM (per mòbils 2G), o també la tecnologia digital per telèfons mòbils GPRS (General Packet Radio Service).

Xarxes locals: xarxes de comunicacions amb petites àrees de cobertura (per exemple, edificis).

Xarxes commutades
: xarxes de telecomunicacions que usen el principi de commutació: compartir canals entre diferents converses.

ZigBee: (Wireless Personal Area Network, Wireless PAN) (basat en l'especificació IEEE 802.15.4 i utilitzat en aplicacions com la domòtica, que requereixen comunicacions segures amb taxa d'enviament de dades baixa i maximització de la vida útil de les seves bateries, baix consum).


GHz - Gigahertz.......unitat  Hertz


Hertz
(símbol Hz) és la unitat del SI de la freqüència. Es diu així en honor al físic alemany Heinrich Rudolf Hertz, qui va fer algunes contribucions importants a la ciència en el camp de l'electromagnetisme.
Un hertz simplement significa "un (succés) per segon"; 100 Hz significa "cent (cicles) per segon", i així successivament. La unitat pot aplicar-se a qualsevol succés periòdic (per exemple es pot dir que els tics d'un rellotge van a 1 Hz). La inversa de la freqüència es el temps (període). Una freqüència d'1 Hz es equivalent a un període d'1 segon, així com una freqüència d'1 MHz ho és a un període d'1 microsegon. Antigament (abans de la 2ª Guerra Mundial), als articles sobre transmissions de ràdio i electrònica es parlava de cicles per segon (cps) i múltiples.


Informàtica
En informàtica, la majoria de les unitats de la CPU es posen en funció de la seva velocitat de rellotge, aquesta expressada en megahertz o gigahertz (10^9 Hz). Aquest senyal és simplement un voltatge elèctric que passade menys a més en intervals regulars. Hertz s'ha convertit en la principal unitat de mesura acceptada per determinar el rendiment de la CPU.


Vibració
El só és una ona formada per variacions de pressió. Els éssers humans perceben cada freqüència de les ones del so com un to diferent. Cada nota musical correspon a una freqüència particular, que sol ser mesurada en Hertz. Una persona d'edat mitjana pot sentir els sons entre 20Hz i 20000Hz.
Història
Hertz és el nom del físic alemany Heinrich Hertz, que va fer importants contribucions científiques a l'estudi de l'electromagnetisme. El nom va ser establert per la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC) el 1930. Va ser adoptat per la Conferència General de Pesos i Mesures(CGPM)(Conférence générale des Poids et Mesures) el 1960, canviant el nom anterior de la unitat per a cicles per segon (cps), juntament amb els seus múltiples relacionats, principalment quilocicles per segon (kc/s) i megacicles per segon (Mc/s), i de vegadesquilomegacicles per segon (KMc/s). El terme dels cicles per segon va ser reemplaçat per hertz per la dècada de 1970.
]Múltiples del SI
1 quilohertz (símbol kHz) = 103 Hz = 1 000 Hz
1 megahertz (símbol MHz) = 106 Hz = 1 000 000 Hz
1 gigahertz (símbol GHz) = 109 Hz = 1 000 000 000 Hz
1 terahertz (símbol THz) = 1012 Hz = 1 000 000 000 000 Hz
1 petahertz (símbol PHz) = 1015 Hz = 1 000 000 000 000 000 Hz
1 exahertz (símbol EHz) = 1018 Hz = 1 000 000 000 000 000 000 Hz

Característiques
Segons el rang de freqüències utilitzat per transmetre, el medi de transmissió poden ser les ones de ràdio, les microones terrestres o per satèl·lit, i els infraroigs, per exemple. Depenent del medi, la xarxa sense fil tindrà unes característiques o unes altres:

Ones de ràdio:
Les ones electromagnètiques són omnidireccionals, de manera que no són necessàries les antenes parabòliques. La transmissió no és sensible a les atenuacions produïdes per la pluja ja que s'opera en freqüències no gaire elevades. En aquest rang es troben les bandes des de l'ELF que va de 3 a 30 Hz, fins la banda UHF que va dels 300 als 3000 MHz.
Microones terrestres: s'utilitzen antenes parabòliques amb un diàmetre aproximat d'uns tres metres. Tenen un abast de quilòmetres, però amb el desavantatge que l'emissor i el receptor han d'estar perfectament aliniats. Per això, s'acostumen a utilitzar en enllaços punt a punt a distàncies curtes. En aquest cas, l'atenuació produïda per la pluja és més important ja que s'opera a una freqüència més elevada. Les microones comprenen les freqüències des d'1 fins a 300 GHz.
Microones per satèl·lit:
Es fan enllaços entre dues o més estacions terrestres que s'anomenen estacions base. El satèl·lit reb el senyal (anomenat senyal ascendent) en una banda de freqüència, l'amplifica i el retransmet en una altra banda (senyal descendent). Cada satèl·lit opera en unes bandes concretes. Les fronteres freqüencials dels microones, tants terrestres com per satèl·lit, amb els infraroigs i les ones de ràdio d'alta freqüència es barregen bastant, de manera que pot haver-hi interferències amb les comunicacions en determinades freqüències.

Què és la Radiació electromagnètica de radiofreqüència? (RF)
Anomenem radiació electromagnètica de radiofreqüència (RF) i microones a l'oscil lació progressiva del camp elèctric i magnètic en un medi material o el buit en la gamma de freqüències de 100 kHz a 300 GHz
Als caps pràctics la radiació electromagnètica de radiofreqüència i microones és classificada en bandes de freqüències que es corresponen a subregions de l'espectre.


Regió de Radiofreqüència (RF):

Gamma d'Ones          Límit Inferior (GHz)                     Límit Superior (GHz)

ones decímetres             0.3                                                3
centrimétricas                3                                                  30
mil.limètrica                  30                                                300

Un bilió de vegades

Segons el Parlament Europeu, l'exposició a camps electromagnètics s'ha incrementat un bilió de vegades des de 1950 amb el creixent ús dels telèfons mòbils i altres aparells electrònics sense fils que es fan servir molt a prop del cos humà.Una polèmica oberta


Són nombrosos els estudis realitzats per comprovar si les radiacions emeses pels telèfons mòbils poden ser perjudicials per a la salut. Malgrat no existir proves determinants en aquest sentit, molts científics troben una relació directa amb la utilització d'aquests aparells i l'aparició de trastorns com la pèrdua de memòria, canvis de comportament, trastorns del son i fins i tot l'aparició de tumors cerebrals.

Significativa, és l'opinió de William Stewart, catedràtic de biologia, President de la Reial Societat d'Edimburg i responsable d'un estudi encarregat pel govern britànic, per al qual "tot i que els efectes negatius dels telèfons mòbils no estan provat, no li ho recomanaria als meus néts ". Malgrat la manca de proves feaents, l'ús
massiu i continuat d'aquests aparells pot convertir qualsevol risc, per ínfima que sigui la seva incidència, en un problema de salut important.


ELECTROSENSIBILITAT, Perquè?

L'aparició de l'electricitat va comportar a mitjans del segle xx a la proliferació de tots tipus d'aparells elèctrics, aspiradors, televisions de tub catòdic, ja va suposa el creixement de tipus de càncers, tumors, i anomalies neurals, que no es van solapa has-ta l'aparició d'estudis de tots coneguts dels perills dels CEM, i és quant. amb la globalització i a finals del segle xx i principis d'aquest segle. Els metges i els professionals del tema comencen a treballar plegats per trobar solucions.
La necessitat tecnològica de què hem d'estar comunicats constantment, i la proliferació de què tot te que anar sense cables, han sorgit aparells wifi, wireless, ADSL, DECT ect.. se se han anat fens estudis que corroboraren el que ja se sospitava, l'al·lèrgia a l'electricitat, el malt de cap quant. entres algun lloc, quant. diem  que esta carregat l'ambient, et.. i és que el cos reacciona.
És quant. el cos de forma natural es revela i forma una barrera que rebutja una energia que  produeix mal, i ajuda al cos a protegires d'aquest atac.
Una de cada quatre persones és electrosensible. El primer Pais que reconeix la incapacitat laboral per aquest tema és Suècia.
De tot se sabia que afecta als animals ocells, rats penats, bestiar fins i tots les formigues i abelles.
Mort d'animals (ocells) al voltant d'antenes de telefonia mòbil.

SÍNDROME DE MICROONES


El "síndrome de Microones" va ser identificat el 1971 per Zinaida Gordon i Maria Sadchikova, de l'Institut Rus d'Higiene Laboral i Malalties ocupacionals. Els següents són un conjunt de símptomes entenedors del que elles van cridar Síndrome de Microones:

Els primers símptomes són baixa pressió arterial i pols lent.
Més endavant, els efectes més comuns són excitació crònica del sistema nerviós simpàtic (síndrome d'estrès) i pressió arterial alta. Aquesta fase moltes vegades inclou mals de cap, marejos, mal d'ulls, insomni, irritabilitat, ansietat, mal de panxa, tensió nerviosa, incapacitat de concentració, pèrdua del cabell, a més d'una creixent incidència d'apendicitis, cataractes, problemes reproductius i càncer .
Els símptomes crònics són eventualment seguits de crisi d'esgotament i isquèmia (bloqueig de les artèries coronàries i atac cardíac).


Els investigadors en biomedicina defensen que aquests trastorns de deuen a que les radiofreqüències incideixen en tres parts del cervell: la glàndula pineal, que redueix la secreció de la melanina els receptors cerebrals, el que provoca la depressió i la manca de memòria, i els ions cel lulars, la desorganització posaria en perill la comunicació cel lular, base de la vida.
Les mateixes investigacions assenyalen que els problemes augmenten com més a prop estiguin les vivendes de les antenes, però no hi ha una legislatura única. Així, la Unió Europea proposa una distància mínima de seguretat de 58 metres, a Toronto (Canadà) són 200 Namur (Bèlgica) va fixar 300, i Austràlia 500 metres. A
Espanya són 5 metres i la Generalitat de Catalunya proposa augmentar a 10. Això és clarament insuficient per garantir la salut pública.

Tots coincideixen que el problema de la telefonia és polític i econòmic, ja que les operadores van invertir enormes quantitats de diners en les antenes. Quan recuperin la inversió col.locaran  antenes miniaturitzats i camuflades en el mobiliari i desapareixerà el problema social, ja que no es veuran, però no baixarà el nivell de radiació.

450 microvats/cm2 que permet la legislació actual a Espanya, 1.300 vegades superior al que aconsellen els experts de la CONFERÈNCIA de Salzburg, que és d'un màxim de 0,1 microvats/cm2 com a principi de precaució per prevenir possibles riscos per la salut .


Back to content | Back to main menu