Síganos en Google+ Mi perfil de Google+

FEMTOCEL.LES - Espai sense wifi

Go to content

Main menu:

FEMTOCEL.LES

EINES > ANTENES

Des d'un punt de vista estratègic, les femtocel.les es poden entendre com la resposta dels Operadors de Telefonia Mòbil davant la disponibilitat en el mercat dels punts d'accés WiFi i Terminals duals que proporcionen accés gratuït a internet ia serveis de VoIP quan l'usuari no està en mobilitat. Amb les femtocel.les els operadors mòbils també poden oferir punts d'accés per a dispositius 3G que proporcionen telefonia i accés a internet i, a més, queden sota el seu control.
Les femtocel.les són un clar exemple de convergència fix-mòbil a les xarxes d'accés. Una femtocel.la és una estació base en miniatura, que s'integra amb la xarxa mòbil mitjançant una connexió de banda ampla, generalment Adsl. Quan l'usuari està dins de la cobertura de la femtocelda pot accedir a la xarxa mòbil. L'avantatge és clara en aquelles zones on la cobertura de les cel · les ordinàries és dolenta o insuficient, per exemple en zones rurals i interiors. Si es compara amb altres fórmules de convergència fix mòbil, com la que utilitzen terminals duals (3G + WiFi), les femtocel.les es caracteritzen per emprar un terminal normal 3G.
En el fenomen que es coneix com convergència fix-mòbil, es pretén que un mateix telèfon ofereixi ambdós serveis fix i mòbil, alternant entre els dos tipus de xarxa a conveniència de l'usuari, en funció de com aquest hagi configurat les seves preferències. Per això hi ha diverses fórmules. Fins ara, la més comuna i barata és mitjançant telèfons duals, que quan l'usuari es desplaça accedeixen a la telefonia mòbil, i quan l'usuari està en un lloc fix accedeixen a xarxes WiFi, en el que es coneix com GAN. Un cop s'ha configurat el terminal, la commutació o handover entre ambdós tipus de xarxa és automàtica sense que l'usuari es percebi d'això. Això permet que quan s'està a casa oa l'oficina, s'utilitzin serveis com VoIP, amb el consegüent estalvi econòmic.
La diferència immediata entre ambdues tecnologies GAN vs. Femtocel.les és que aquesta última funciona amb qualsevol terminal 3G, mentre que la primera exigeix que el terminal sigui dual.
La necessitat dels operadors mòbils de seguir incrementant cobertura en interiors i generar ingressos en aquests espais amb serveis de veu i dades han despertat el seu interès a tal grau que ràpidament estan promovent el concepte de femtoceldes, que en síntesi són petites estacions base de telefonia GSM o 3G de cost molt baixque per tant funcionen en bandes d'ús privatiu assignades a operadors de telefonia mòbil i s'instal · len on vulgui l'usuari, tenen una cobertura petita, de curt abast, però suficient per a entorns locals i es comuniquen amb el sistema telefònic de l'operador mitjançant una connexió fixa de banda ampla, per exemple xDSL. Amb aquesta fórmula no cal que el telèfon sigui dual, ja que un sol terminal 3G es podrà utilitzar tant en interior com en exteriors, sense necessitat que l'usuari es compliqui configurant quin mitjà d'accés ha d'emprar quan és a casa oa la oficina. L'operador té una millor garantia de qualitat de servei, tot i que el tram xDSL sigui "best effort". I, sobretot, manté un control ple dels serveis i condicions sota les quals accedeix l'usuari. S'estima que poden arribar a generar un ARPU que podria rondar els 8 o 12 € mensuals per femtocel.la. Encara no queda clar si els operadors mòbils van a tractar les femtocel.les com terminació en fix, per exemple, en aquest cas, podria haver tarifes diferenciades perquè quan vostè estigui a casa seva les trucades siguin molt més barates i puguin competir amb les operadores de telefonia fixa.Esquema d'una femtocel.la domèstica. (Pres de femto Fòrum)


La visió ideal és que les persones tinguin un sol terminal amb un únic número, una única agenda i una bústia de missatgeria, perquè aprofitin la connectivitat d'alta velocitat i relativament assequible de la seva oficina i casa, i que també puguin utilitzar els mateixos serveis quan es desplacin per carretera. Els serveis passessin de ser prestats d'una a una altra xarxa (en el cas de terminal dual GAN) o femtocelda (si el terminal és 3G) sense que l'usuari es percebi d'això.
Amb independència de les motivacions estratègiques o econòmiques, la millor manera d'augmentar la capacitat d'un accés ràdio és tenint el transmissor prop del receptor, el que proporciona enllaços de més qualitat, menys potència transmesa i una millor reutilització de l'espai ràdio. A més, les xarxes amb usuaris nòmades han de tenir més cobertura, que tradicionalment s'aconseguia mitjançant microcel.les, antenes distribuïdes o repetidors. Ara hi ha una alternativa econòmica que es basa en el concepte de femtoceldes-o estacions base domèstiques-que consisteixen en punts d'accés ràdio d'àmbit local, per estendre la cobertura dels sistemes cel · lulars 2G i 3G dins d'una oficina, comerç o empresa.
S'estima que les primeres femtoceldes estaran disponibles comercialment el 2009. No obstant això, ja s'està parlant de la següent generació de "pic cel·les" que de vegades se'ls denomina com "super-femtocel.les".
                                          
                      Femtocel.la Huawei         Femtocel.la  Sagem      Femtocelda Oyster 3G de ip.access


Video comercial que mostra el funcionament de una femtocel.la http://youtu.be/L7DYlY9Um5s

Nous serveis
Les femtoceldes poden servir per promoure nous serveis a la llar. En aquest moment tan inicial del mercat els fabricants de femtoceldes estan preparant demostracions imaginatives per promoure els seus sistemes. Si bé en Wikitel no ha d'haver promocions comercials, creiem que durant un cert temps i amb moderació pot ser útil conèixer aquestes noves idees. A continuació hi ha dos vídeos comercials de sengles fabricants de femtocel.les.


Posicionament estratègic de les femtocel.les
La situació i dinàmica dels mercats de telecomunicacions està canviant. En la següent imatge es mostra quin lloc ocupen les femtoceldes en el context general dels mitjans d'accés a les xarxes:La cadena de la part superior, en verd, correspon a les activitats pròpies d'un operador mòbil. I a la part inferior hi ha els interessos típics d'un operador fix tradicional.
A la zona intermèdia, que està centrada en l'accés a Internet amb baixa mobilitat, també es poden prestar tot tipus de serveis. I fins ara ha estat treballada per operadors fixos, inclosos alguns ISP i operadors de cable.
Les femtocel.les es poden entendre com el vehicle propi de l'operador mòbil per prestar serveis en llocs fixos, on l'entorn geogràfic de mobilitat és baix, mitjançant tecnologies mòbils d'accés 3G.

Qüestions regulatòries
Utilitzen espectre d'ús privatiu, assignat a un operador de telefonia mòbil. L'operador, per assegurar el compliment de les condicions de la seva llicència, no pot perdre el control de la femtocel.la. Cal assegurar que una femtocelda no empra espectre assignat a un operador diferent que l'originari de la femtocel.la.
Els operadors haurien de tenir un registre amb les coordenades geogràfiques de cada femtocelda per, entre altres raons, poder comunicar amb els serveis d'emergència més propers.
Els operadors han d'assegurar que la femtocelda no es trasllada d'una a altra ubicació sense el seu consentiment.
Les persones que es traslladen temporalment a un altre país o s'expatrien poden estar interessats en instal · lar una femtocelda del seu país d'origen, de manera que estarien envaint l'espectre ràdio d'un altre operador, al país on s'hagin traslladat. Una cosa similar pot ocórrer en zones frontereres.
Emprar una femtocelda d'un operador estranger pot servir per evitar la Intercepció legal de les comunicacions
Pot passar que l'operador de telefonia mòbil no tingui un bon control de la femtocelda,(
no pot passar,el té) en particular pel que fa a interferències i cobertura, sobretot a les zones urbanes amb alta densitat. Potser sigui necessari regular la capacitació dels instal·ladors i les tasques d'inspecció radioelèctrica. La seva instal·lació en llocs sensibles als camps electromagnètics com són els hospitals i alguns centres de recerca necessiten un major estudi.
El backhaul o enllaç amb la xarxa bàsica s'efectua mitjançant xarxes de banda ampla del tipus xDSL o cable amb protocol IP. Cal assegurar que la privacitat de les comunicacions i la qualitat del servei no es vegin disminuïdes per aquesta raó.


Avantatges de les femtocel.les
Per la seva baixa potència, el possible efecte del terminal mòbil sobre la salut, és menor que quan s'està en una cel · la corrent, de les usuals d'exterior.
(aixó no es pas veritat ja que lo que fem es expandir les radiacions per tot el entorn i les companyies utilitzen aquestes antenes per amplia la seva cobertura amb l'entorn, peró sense ficar cap instalació propia, ja que es el client final el que posa l'antena).
Augmenten la cobertura i capacitat de les xarxes i la eficàcia de l'ús de l'espectre.

Back to content | Back to main menu