Síganos en Google+ Mi perfil de Google+

ALTERNATIVES WIFI - Espai sense wifi

Go to content

Main menu:

ALTERNATIVES WIFI

SOLUCIONS



Cablejat estructurat

El cablejat estructurat consisteix en l'estesa de cables a l'interior d'un edifici amb el propòsit d'implantar una xarxa d'àrea local. Sol tractar-se de cable de parell trenat de coure, per a xarxes de tipus IEEE 802.3. No obstant això, també pot tractar-se de fibra òptica o cable coaxial.


SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
és la infraestructura de cable destinada a transportar, al llarg i ample d'un edifici, els senyals que emet un emissor d'algun tipus de senyal fins al corresponent receptor. Un sistema de cablejat estructurat és físicament una xarxa de cable única i completa, amb combinacions de filferro de coure (parells trenats sense blindar UTP), cables de fibra òptica, blocs de connexió, cables acabats en diferents tipus de connectors i adaptadors. Un dels beneficis del cablejat estructurat és que permet l'administració senzilla i sistemàtica de les mudances i canvis d'ubicació de persones i equips. El sistema de cablejat de telecomunicacions per a edificis permet utilitzar una gran gamma de productes de telecomunicacions sense necessitat de ser modificat.
UTILITZANT aquest concepte, és possible dissenyar el cablejat d'un edifici amb un coneixement molt escàs dels productes de telecomunicacions que després s'utilitzaran sobre ell. La norma garanteix que els sistemes que s'executin d'acord amb ella suportaran totes les aplicacions de telecomunicacions presents i futures per un lapse d'almenys deu anys. Aquesta afirmació pot semblar excessiva, però no, si es té en compte que entre els autors de la norma estan precisament els fabricants d'aquestes aplicacions.
L'estesa suposa certa complexitat quan es tracta de cobrir àrees extenses com ara un edifici de diverses plantes. En aquest sentit cal tenir en compte les limitacions de disseny que imposa la tecnologia de xarxa d'àrea local que es vol implantar:
La segmentació del tràfic de xarxa.
La longitud màxima de cada segment de xarxa.
La presència d'interferències electromagnètiques.
La necessitat de xarxes locals virtuals.
Salvant aquestes limitacions, la idea del cablejat estructurat és simple:
Estendre cables en cada planta de l'edifici.
Interconnectar els cables de cada planta.
Elements principals d'un sistema de cablejat estructurat

La norma EIA / TIA 568A defineix el cablejat horitzontal de la següent manera: El sistema de cablejat horitzontal és la porció del sistema de cablejat de telecomunicacions que s'estén l'àrea de treball a la cambra de telecomunicacions o viceversa. El cablejat horitzontal consisteix de dos elements bàsics:
Cable Horitzontal i Hardware de connexió (també anomenat "cablejat horitzontal") que proporcionen els mitjans bàsics per transportar senyals de telecomunicacions entre l'àrea de treball i el quart de telecomunicacions. Aquests components són els "continguts" de les rutes i espais horitzontals.
Rutes i Espais Horitzontals (també anomenat "sistemes de distribució horitzontal"). Les rutes i espais horitzontals són utilitzats per distribuir i suportar cable horitzontal i connectar maquinari entre la sortida de l'àrea de treball i el quart de telecomunicacions. Aquestes rutes i espais són els "contenidors" del cablejat horitzontal.
1 .- Si hi ha cel ras suspès es recomana la utilització de canaletes per transportar els cables horitzontals.
2 .- Una canonada de ¾ in per cada dos cables UTP.
3 .- Una canonada de 1in per cada cable de dues fibres òptiques.
4 .- Els radis mínims de curvatura han de ser ben implementats.

El cablejat horitzontal inclou:
Les sortides (caixes / plaques / connectors) de telecomunicacions en l'àrea de treball. En anglès: Work Àrea Outlets (WAO).
Cables i connectors de transició instal · lats entre les sortides de l'àrea de treball i el quart de telecomunicacions.
Panells d'acoblament (patch panels) i cables d'acoblament utilitzats per configurar les connexions de cablejat horitzontal a la cambra de telecomunicacions.

S'han de fer certes consideracions a l'hora de seleccionar el cablejat horitzontal: conté la major quantitat de cables individuals a l'edifici.
Consideracions de disseny: els costos en materials, mà d'obra i interrupció de tasques en fer canvis en el cablejat horitzontal poden ser molt alts. Per evitar aquests costos, el cablejat horitzontal ha de ser capaç de manejar una àmplia gamma d'aplicacions d'usuari. La distribució horitzontal ha de ser dissenyada per facilitar el manteniment i la relocalització d'àrees de treball. El dissenyador també ha de considerar incorporar altres sistemes d'informació de l'edifici (per ex. Televisió per cable, control ambiental, seguretat, àudio, alarmes i so) en seleccionar i dissenyar el cablejat horitzontal.

Topologia:
la norma EIA / TIA 568A fa les següents recomanacions pel que fa a la topologia del cablejat horitzontal: El cablejat horitzontal ha de seguir una topologia estrella. Cada presa / connector de telecomunicacions de l'àrea de treball ha de connectar-se a una interconnexió a la cambra de telecomunicacions.

Distàncies: sense importar el medi físic, la distància horitzontal màxima no ha de superar els 90 m. La distància es mesura des de la terminació mecànica del medi en la interconnexió horitzontal a la cambra de telecomunicacions fins a la presa / connector de telecomunicacions en l'àrea de treball. A més es recomanen les següents distàncies: es separen 10 m per als cables de l'àrea de treball i els cables del quart de telecomunicacions (cordons de pegats, jumpers i cables d'equip).

Mitjans reconeguts: es reconeixen tres tipus de cables per al sistema de cablejat horitzontal:
Cables de parell trenat sense blindar (UTP) de 100 ohm i quatre parells.
Cables de parell trenat blindats (STP) de 150 ohm i quatre parells.
Cables de fibra òptica multimode de 62.5/125 um i dues fibres.

Cablejat vertical, troncal o backbone

El propòsit del cablejat del backbone és proporcionar interconnexions entre quarts d'entrada de serveis d'edifici, cambres d'equip i quarts de telecomunicacions. El cablejat del backbone inclou la connexió vertical entre pisos en edificis de diversos pisos. El cablejat del backbone inclou mitjans de transmissió (cable), punts principals i intermedis de connexió creuada i terminacions mecàniques. El cablejat vertical realitza la interconnexió entre els diferents gabinets de telecomunicacions i entre aquests i la sala d'equipament. En aquest component del sistema de cablejat ja no resulta econòmic mantenir l'estructura general utilitzada en el cablejat horitzontal, sinó que és convenient realitzar instal · lacions independents per a la telefonia i dades. Això es veu reforçat pel fet que, si fos necessari substituir el backbone, això es realitza amb un cost relativament baix, i causant molt poques molèsties als ocupants de l'edifici. El backbone telefònic es realitza habitualment amb cable telefònic multipar. Per definir la xarxa troncal de dades cal tenir en compte quina serà la disposició física de l'equipament. Normalment, l'estesa físic del backbone es realitza en forma d'estrella, és a dir, s'interconnecten els gabinets amb un que es defineix com a centre de l'estrella, on s'ubica l'equipament electrònic més complex.
El backbone de dades es pot implementar amb cables UTP o amb fibra òptica. En el cas de decidir utilitzar UTP, el mateix és de categoria 5 i es disposarà un nombre de cables des de cada gabinet al gabinet seleccionat com a centre d'estrella.
Actualment, la diferència de cost provocada per la utilització de fibra òptica es veu compensada per la major flexibilitat i possibilitat de creixement que ofereix aquesta tecnologia. Es construeix el backbone portant un cable de fibra des de cada gabinet al gabinet centre de l'estrella. Si bé per a una configuració mínima Ethernet n'hi ha prou amb utilitzar cable de 2 fibres, és convenient utilitzar cable amb major quantitat de fibra (6 a 12) ja que la diferència de cost no és important i es possibilita d'una banda disposar de conductors de reserva per el cas de falla d'alguns, i per altra banda, la utilització en el futur d'altres topologies que requereixen més conductors, com FDDI o sistemes resistents a falles. La norma EIA / TIA 568 preveu la ubicació de la transmissió de cablejat vertical a horitzontal, i la ubicació dels dispositius necessaris per aconseguir-la, en habitacions independents amb porta destinada a aquesta finalitat, ubicades almenys una per pis, denominades armaris de telecomunicacions . S'utilitzen habitualment gabinets estàndard de 19 polzades d'ample, amb portes, d'aproximadament 50 cm de profunditat i d'una alçada entre 1.5 i 2 metres. En aquests gabinets es disposa generalment de les següents seccions:
Escomesa dels llocs de treball: 2 cables UTP arriben des de cada lloc de treball.
Connexió de servei del backbone telefònic: cable multipar que pot determinar en regletes de connexió o en "patch panels".
Connexió de servei del backbone de dades: cables de fibra òptica que es porten a una safata de connexió adequada.
Electrònica de la xarxa de dades: Hubs, Switches, Bridges i altres dispositius necessaris.
Alimentació elèctrica per a aquests dispositius.
Il · luminació interna per facilitar la realització de treballs en el gabinet.
Ventilació per tal de mantenir la temperatura interna dins de límits acceptables.
[Editar] Quart d'entrada de serveis
Consisteix en cables, accessoris de connexió, dispositius de protecció, i altres equip necessari per connectar l'edifici a serveis externs. Pot contenir el punt de demarcació. Ofereixen protecció elèctrica establerta per codis elèctrics aplicables. Han de ser dissenyades d'acord amb la norma TIA/EIA-569-A. Els requeriments d'instal · lació són:
Precaucions en el maneig del cable
Evitar tensions en el cable
Els cables no han de enrutar en grups molt estrets
Utilitzar rutes de cable i accessoris apropiats 100 ohms UTP i SCTP
No girs amb un angle major a 90 graus

Sistema de posada a terra

El sistema de posada a terra i ponteja estableix estàndard ANSI/TIA/EIA-607 és un component important de qualsevol sistema de cablejat estructurat modern. El gabinet ha de disposar d'una presa de terra, connectada a la terra general de la instal · lació elèctrica, per efectuar les connexions de tot equipament. El conducte de terra no sempre es troba indicat en plans i pot ser únic per ramals o circuits que passin per les mateixes caixes de passada, conductes o safates. Els cables de terra de seguretat seran posats a terra en el subsòl.

Font Wikipedia


Power Line Communications

La sigles PLC també poden referir-se a un Controlador lògic programable

Power Line Communications, també conegut per les seves sigles PLC, és un terme anglès que pot traduir-se per comunicacions mitjançant cable elèctric i que es refereix a diferents tecnologies que utilitzen les línies d'energia elèctrica convencionals per transmetre senyals de ràdio per a propòsits de comunicació. La tecnologia PLC aprofita la xarxa elèctrica per convertir-la en una línia digital d'alta velocitat de transmissió de dades, permetent, entre altres coses, l'accés a Internet mitjançant banda ampla.

La tecnologia PLC pot usar el cablejat elèctric domèstic com a mitjà de transmissió de senyals. Les tecnologies HomePlug i HomePlug AV, són els dos estàndards de facto més populars empleats a la llar, sense necessitat d'instal · lar cablejat addicional.
Típicament, els dispositius per a control de llar funcionen mitjançant la modulació d'una ona portadora la freqüència oscil · la entre els 20 i 200 kHz injectada en el cablejat domèstic d'energia elèctrica des del transmissor. Aquesta ona portadora és modulada per senyals digitals. Cada receptor del sistema de control té una adreça única i és governat individualment pels senyals enviades pel transmissor. Aquests dispositius poden ser endollats en les preses elèctriques convencionals o cablejats en forma permanent en el seu lloc de connexió. Ja que el senyal portadora pot propagar-se en les llars o apartaments veïns al mateix sistema de distribució, aquests sistemes tenen una "adreça domèstica" que designa el propietari. Això, per descomptat és vàlid quan els habitatges veïns posseeixen sistemes d'aquest tipus; situació molt comú a les zones residencials del Japó.

Cablejat de xarxes casolanes (banda ampla)

La tecnologia PLC també pot usar-se en la interconnexió en xarxa de computadores casolanes i dispositius perifèrics, inclosos aquells que necessiten connexions en xarxa, encara que al present no existeixen estàndards per a aquest tipus d'aplicació. Les normes o estàndards existents han estat desenvolupades per diferents empreses dins del marc definit per les organitzacions nord-americanes HomePlug Powerline Alliance i la Universal Powerline Association. Els problemes dels PLC en xarxes domèstiques solen venir donats per la potència contractada en una casa (inferior a la de l'àmbit empresarial); atès que si la xarxa elèctrica no té una instal · lació correcta (vegeu correccions de factor de potència, absència en derivació de línies, etc ...) podia donar-se el cas d'interferències o pics de tensió que acabarien afectant els aparells elèctrics connectats a aquesta xarxa. Així mateix, encara que els fabricants asseguren que el consum d'un PLC és mínim o nul per treballar en un circuit tancat, la sola conversió de les dades provinents del parell de coure de la línia telefònica a un tipus determinat d'electricitat comporta un consum energètic, estimin dels transformadors interns de l'aparell així com l'alimentació del circuit integrat del PLC. Així mateix el pas del doll d'informació d'aquests aparells genera un trànsit energètic, si bé difícil de quantificar pel tipus de connexió a la línia elèctrica.

Funcionament bàsic

En el cas de cablejat per xarxes casolanes els dispositius PLC s'utilitzen a manera de substitutius de xarxes Ethernet. Concretament l'ús de diversos PLC equival a Ethernet amb el mitjà d'accés compartit, és a dir, és com si estiguéssim connectant els ordinadors a un concentrador en comptes d'un commutador, de manera que les comunicacions són half-duplex. D'aquí es dedueix que els anunciats 200Mbps de molts kits de PLC acabin al voltant dels 80 - 100Mbps efectius. És més, a causa de tenir un domini de col · lisió comú per compartir el mateix segment de cablejat, hem de com més PLC tinguem transmetent, la velocitat es veurà repartida entre tots ells (i no té perquè ser equitativament, en funció de la quantitat de dades que transmetin) encara que no es comuniquin amb el mateix PLC / terminal.
És per això que es recomana utilitzar el PLC per unir dos segments de xarxa.

Accés a Internet (Banda ampla sobre línies elèctriques)

La Banda ampla sobre línies elèctriques (abreujada BPL per la seva denominació en anglès Broadband over Power Lines) representa l'ús de tecnologies PLC que proporcionen accés de banda ampla a Internet a través de línies d'energia ordinàries. En aquest cas, un ordinador (o qualsevol altre dispositiu) necessitaria sol connectar-se a un mòdem BPL endollat ​​en qualsevol presa d'energia en una edificació equipada per tenir accés d'alta velocitat a Internet.
A primera vista, la tecnologia BPL sembla oferir avantatges pel que fa a les connexions sense fils ja que utilitza mitjans guiats, igual que la banda ampla basades en cable coaxial o en DSL: l'àmplia infraestructura disponible permetria que la gent en llocs remots tingui accés a Internet amb una inversió d'equip relativament petita per a la companyia d'electricitat. També, tal disponibilitat ubiqua faria molt més fàcil per a altres dispositius electrònics, tal com televisions o sistemes de so, el poder-se connectar a la xarxa.
Les característiques físiques i de capil · laritat de la xarxa elèctrica i les altes prestacions dels estàndards per part de l'IEEE, posicionen power line com una excel · lent alternativa, sempre que es disposi de xarxes privades de cable sobre les quals injectar senyals power line.
L'ample de banda que un sistema BPL es caracteritza per la seva estabilitat.
Els mòdems PLC transmeten en les gammes de mitjana i alta freqüència (senyal portadora de 1,6 a 30 MHz). La velocitat asimètrica en el mòdem va generalment des de 256 kbit / sa 2,7 Mbit / s. En el repetidor situat a la cambra de mesuradors (quan es tracta del subministrament en un edifici) la velocitat és fins a 45 Mbit / si es pot connectar amb 256 mòdems PLC. A les estacions de voltatge mig, la velocitat des dels centres de control de xarxa (head end) cap a Internet és de fins a 134 Mbit / s. Per connectar-se amb Internet, les empreses d'electricitat poden utilitzar un backbone (espina dorsal) de fibra òptica o enllaços llicenciats.

Font wikipèdia

Back to content | Back to main menu